Masz pytania? Zadzwoń (pn 13:00-16:00, wt-pt 09:00-15:00) 697 893 004 lub napisz sklep@jestesmodna.pl

Promocje
Sukienka Dikoni
Sukienka Dikoni

65,99 zł

Cena regularna: 165,99 zł

Najniższa cena: 65,99 zł
Sukienka Aeroma Black 85200
Sukienka Aeroma Black 85200

47,99 zł

Cena regularna: 118,99 zł

Najniższa cena: 118,99 zł
Sukienka Aclame D015
Sukienka Aclame D015

65,99 zł

Cena regularna: 165,99 zł

Najniższa cena: 165,99 zł
Panty Carlina Black Czarny LC 6072 LivCo Corsetti Fashion
Panty Carlina Black Czarny LC 6072 LivCo Corsetti Fashion

15,99 zł

Cena regularna: 39,99 zł

Najniższa cena: 15,99 zł
Sukienka Sarinita Raspberry 1119
Sukienka Sarinita Raspberry 1119

49,99 zł

Cena regularna: 125,99 zł

Najniższa cena: 49,99 zł
Koszula indygo
Koszula indygo

64,99 zł

Cena regularna: 161,99 zł

Najniższa cena: 64,99 zł
Kardigan Żakiet Marynarka Milamin Grey
Kardigan Żakiet Marynarka Milamin Grey

59,99 zł

Cena regularna: 149,99 zł

Najniższa cena: 149,99 zł
Sukienka Sarinita Plum 1119
Sukienka Sarinita Plum 1119

49,99 zł

Cena regularna: 125,99 zł

Najniższa cena: 125,99 zł
Żakardowy zapinany kardigan z bawełny fiolet
Żakardowy zapinany kardigan z bawełny fiolet

111,99 zł

Cena regularna: 280,99 zł

Najniższa cena: 280,99 zł
Krótki zapinany kardigan o grubym splocie beżowy
Krótki zapinany kardigan o grubym splocie beżowy

121,99 zł

Cena regularna: 304,99 zł

Najniższa cena: 121,99 zł
Prosty Kardigan w warkocze ecru
Prosty Kardigan w warkocze ecru

121,99 zł

Cena regularna: 304,99 zł

Najniższa cena: 121,99 zł
Żakardowy luźny kardigan z bawełny żółty
Żakardowy luźny kardigan z bawełny żółty

121,99 zł

Cena regularna: 304,99 zł

Najniższa cena: 121,99 zł
Regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU z dnia 25 grudnia 2021 zwany dalej „Regulaminem”

§ 1
Organizator
Organizatorem Konkursu pod nazwą Święta z Jesteś Modna zwanego dalej Konkursem jest JM44 sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (00-661) przy ulicy Wita Stwosza 40, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS
0000895129, NIP 5213925894, REGON 388717734, kapitał zakładowy 20 000,00 złotychzwana dalej
Organizatorem.

§ 2
Miejsce i czas trwania Konkursu
1. Konkurs przeprowadzany jest na profilu sklepu internetowego JestesModna.pl w serwisie
Facebook.
2. Konkurs trwa od momentu opublikowania postu konkursowego.
3. Czas zakończenia przyjmowania zgłoszeń do Konkursu jest ustalony na 27 grudnia 2021 roku
o godzinie 12:00 czasu obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma
wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu trwania
Konkursu, jak również zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu.

§ 3
Uczestnictwo w Konkursie
1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły, co najmniej 18
lat, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnik Konkursu jest nazywany dalej Uczestnikiem.
2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy
podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na
podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie,
wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
3. Zadanie konkursowe,, wymagania dotyczące zgłoszenia i zasady przesyłania zgłoszeń do
Konkursu zostaną podane w ramach posta konkursowego.
4. Każdy z Uczestników może dokonać tylko jednego zgłoszenia. W przypadku dokonania wielu
zgłoszeń brane pod uwagę będzie pierwsze zgłoszenie Uczestnika.
5. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika niniejszego
regulaminu.
6. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne i
bezpłatne.

7. Uczestnik oświadcza, że posiada prawa autorskie do zgłaszanej odpowiedzi umożliwiające jej
publikację oraz, że wyraża zgodę na wykorzystywanie jego odpowiedzi do celów Konkursu.
8. Laureaci przekazują Organizatorowi całość autorskich praw majątkowych do przekazywanej
Pracy.
9. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na potrzeby Organizatora bez
wynagrodzenia w pełnym zakresie, co do korzystania i rozporządzania w całości lub w części,
bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, oraz obejmuje pola eksploatacji wymienione w
art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
10. Organizatorowi przysługuje prawo rozpowszechniania odpowiedzi, odpowiedniego jej
opracowania, zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, a także
decydowania o publicznym udostępnieniu pracy oraz sprawowania nadzoru nad sposobem
korzystania z pracy. Uczestnik zobowiązuje się w ww. zakresie do niewykonywania w
stosunku do Organizatora lub ich następców prawnych przysługujących Uczestnikowi do
pracy autorskich praw osobistych.
11. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora oraz ich następców prawnych od wszelkich roszczeń
osób trzecich powstałych w związku z faktem, że prawa do pracy przenoszone na
Organizatora na podstawie powyższych postanowień były obciążone, lub Uczestnikowi nie
przysługiwały autorskie prawa osobiste do pracy.
12. Uczestnik Konkursu, wyraża zgodę na publikację w mediach, opublikowanie w materiałach
drukowanych przez Organizatora, komunikatach prasowych, następujących danych,
podanych przez Uczestnika: imię, nazwisko oraz nick (pseudonim) jeśli Uczestnik posiada
takowy na serwisie społecznościowym.
13. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
serwisy społeczności, ani z nim związany. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i
reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane bezpośrednio do Organizatora.

§ 4
Przebieg Konkursu
1. Nadzór nad prawidłową organizacją oraz przebiegiem Konkursu sprawuje komisja Konkursu
oraz osoba weryfikująca zgłoszenia. W skład Komisji wchodzi 3 przedstawicieli Organizatora.
2. Komisja rozpatruje reklamacje. Dodatkowo do obowiązków osoby weryfikującej zgłoszenia
należy moderacja zgłoszeń konkursowych polegająca na dyskwalifikowaniu prac, które:
a) nie są związane z konkursem
b) zawierają treść powszechnie uznaną za obraźliwą, wulgarną lub sprzeczną z prawem
c) nie spełniają wszystkich warunków konkursu.

3. Do obowiązków Komisji należeć będzie również wytypowanie Laureatów Konkursu. W ocenie
będą brane pod uwagę takie cechy zgłoszenia jak zgodność z tematyką konkursu, unikalność
zgłoszeń, samodzielność prac, kreatywność, ciekawość i wrażenie jakie zgłoszenia wywierają
na obserwatorach Konkursu.
4. Ilość i rodzaj nagród będzie określony w ramach postu konkursowego. Niezależnie od tego
Organizatro może przyznać dodatkowe nagrody.
5. Nagrody nie podlegają wymianie na równowartość pienieżną ani inne nagrody.

5. Lista laureatów zostanie ogłoszona na profilu sklepu internetowego JestesModna.pl w
serwisie Facebook.
6. Laureaci Konkursu są zobowiązani do kontaktu z Organizatorem przez wiadomość prywatną
w serwisie Facebook w ciągu 7. dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu w celu ustalenia
adresu wysyłki nagrody. Adres wysyłki musi być zlokalizowany na terenie Rzeczpospolitej
Polskiej. Jeśli Laureat nie wywiąże się z obowiązku skontaktowania się we wskazanym
terminie lub nie wskaże adresu do wysyłki na terenie Rzeczpospolitej Polskiej to nagroda
przyznana temu Laureatowi pozostanie do dyspozycji Organizatora, który podjemuje
wyłączną decyzję co do jej dalszego rozdysponowania.
7. W przypadku gdy Laureat Konkursu nie odbierze przesyłki z nagrodą i ta zostanie zwrócona
do Organizatora to nagroda przyznana temu Laureatowi pozostanie do dyspozycji
Organizatora, który podjemuje wyłączną decyzję co do jej dalszego rozdysponowania.
§ 5
Dane osobowe Uczestników
1. Organizator informuje, że wskazane przez Uczestników dane osobowe będą przechowywane
w sposób zabezpieczający przed ich ujawnieniem i przetwarzane zgodnie z przepisami
ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego w dalszej części „RODO”).
2. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Kontakt z Ogranizatorem za
pośrednictwem adresu email: biuro@jestesmodna.pl.
3. Dane są przetwarzane celem zawarcia i wykonania postanowień niniejszego Regulaminu,
którego Uczestnik jest stroną lub podjęcia działań przed przystąpieniem do Konkursu, na
podstawie art. 6 ust. 1a, lub 1b RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jest jednak
warunkiem koniecznym udziału w Konkursie. Odmowa podania danych w zakresie
niezbędnym do przystąpienia lub realizacji Konkursu oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy prawa będzie uniemożliwiała udział w Konkursie.
4. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania nieprawidłowych
lub niekompletnych danych, żądania usunięcia danych osobowych, gdy dane nie są już
niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, osoba, której
dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, osoba, której dane dotyczą,
cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej
przetwarzania, dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, dane muszą być usunięte w celu
wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa, prawo do żądania ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje
prawidłowość danych osobowych, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba,
której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, osoba, której dane dotyczą,
wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione
podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, przeniesienia
danych do innego administratora lub do Państwa, do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie.

5. Administrator będzie od Uczestników pobierał następujące dane osobowe: imię i nazwisko,
adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.
6. Dane udostępnione przez Uczestnika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim
za wyjątkiem Administratora, oraz dostawców usług Administratora i Organizatora z zakresu
obsługi poczty mailowej, platformy sklepowej, usług pocztowych i kurierskich.
7. Podane dane będą przetwarzane zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych, a w szczególności art. 6 ust. 1a, 1b, 1c oraz 1f RODO.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres do jednego roku dni od cofnięcia niniejszej
zgody lub przez okres niezbędny do rozliczenia transakcji oraz dochodzenia roszczeń z tytułu
niniejszej konferencji.
10. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

§6
Podatek dochodowy
1. Nagrody otrzymane przez uczestników Konkursu stanowią dochód związany z uczestnictwem
w konkursie w rozumieniu art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych zwana dalej "ustawą o pdof".
2. W przypadku, gdy wartość nagród otrzymanych przez uczestnika Konkursu będących
towarami i nieodpłatnymi świadczeniami nie przekracza jednorazowo kwoty określonej w
art. 21 ust 1 pkt 68 ustawy o pdof dochód z tego tytułu nie podlega opodatkowaniu
podatkiem dochodowym od osób fizycznych (na podstawie art. 21. ust 1 pkt 68 ustawy o
pdof).
3. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu nie dotyczy nagród otrzymanych
przez uczestnika Konkursu w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. W
takim przypadku nagrody stanowią przychód z działalności gospodarczej.
4. W odniesieniu do Nagród, których przyznanie spowoduje powstanie obowiązku
podatkowego, Uczestnicy, którzy zostaną nagrodzenia w Konkursie, otrzymają dodatkowe
nagrody pieniężne w kwocie odpowiadającej 11,11% wartości Nagrody. Dodatkowe nagrody
pieniężne nie będą wydawane Zwycięzcom i zostaną przeznaczone przez Organizatora na
pokrycie zryczałtowanego podatku od Nagrody, w trybie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uczestnik, biorąc udział w
Konkursie, wyraża zgodę na potrącenie przez Organizatora dodatkowej nagrody pieniężnej, o
której mowa powyżej, na poczet pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od
wygranej w Konkursie.

§7
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez uczestników
Konkursu w formie pisemnej wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, listem poleconym na

adres siedziby Organizatora, w terminie 7 dni od zakończenia konkursu lub zaistnienia
uchybienia.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak
również dokładny opis i powód reklamacji.
3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania
reklamacji. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem
poleconym.

§8
Postanowienia końcowe
1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
prawa polskiego.
2. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność wobec Organizator i osób trzecich za
użycie treści naruszających prawa osób trzecich.
3. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zastosowanie się do postanowień niniejszego
regulaminu.
4. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich
sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze polubownej.
5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem
będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl